HOME > About NMC > ทุนการศึกษา
[ ทุน กยศ ].
     ผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อที่ NMC ทุกคนสามารถขอกู้ทุน กยศ. หรือ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อใช้เป็นค่าธรรมเนียมการเรียน (ค่าหน่วยกิต) และค่าธรรมเนียมอื่น รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ ได้ทั้งหมดจนจบหลักสูตร (นักศึกษาจะใช้คืนเงินกู้ดังกล่าวหลังจากประกอบอาชีพและมีรายได้มากถึงเกณฑ์ที่จะใช้คืนรัฐบาลได้ โดยทยอยใช้คืนในจำนวนไม่สูง ผ่อนชำระแบบสบายระยะเวลา 15 ปี) จากปีการศึกษา 2554 นักศึกษาของ NMC ได้รับทุน กยศ. ทุกคน 100 %
[ บริการผ่อนชำระ : ระบบจ่ายสบาย ]
     กรณีที่นักศึกษาและผู้ปกครองมีความจำเป็นทางการเงิน และอาจไม่สามารถเข้าศึกษาได้หากต้องชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน วิทยาลัยจัดระบบการผ่อนชำระเป็นงวด เพื่อให้ทุกคนมีโอกาศได้เรียนระดับสูงเท่าเทียมกันทุกคน
 
[ เพิ่มวงเงินกู้ สำหรับผู้ที่กู้มาจากโรงเรียนเก่า ]
     ผู้ที่กู้ กยศ. อยู่แล้วจากโรงเรียนมัธยม หรือ อาชีวะ เมื่อสมัครเรียนที่ NMC จะได้รับทุนต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ และได้วงเงินเพิ่มเป็นปีละประมาณ 80000 - 160000 บาท/ปี (ขึ้นอยู่กับสาขาที่นักศึกษาเลือกเรียน)
[ งานพิเศษระหว่างเรียน ]
     นอกจากมีทุน กยศ. และบริการผ่อนชำระแล้ว วิทยาลัยยังมีบริการหางานพิเศษให้ทำระหว่างเรียน ในอดีต ผู้เรียนที่เรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยมักจะประสบความสำเร็จเมื่อประกอบอาชีพ เพราะการทำงานพิเศษนอกจากทำให้มีรายได้แล้ว ยังเป็นการฝึกความอดทน ความมีวินัย และการบริหารเวลาที่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคต
[ อบอุ่น ปลอดภัย ]
     ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาใกล้ชิดเป็นกันเองและเอาใจใส่ในการแก้ปัญหากับนักศึกษา มีศูนย์เพื่อนใจวัยทีน และสำนักติดตามช่วยเหลือผู้เรียนที่จะจัดกิจกรรมสนับสนุนผู้เรียนเพิ่มเติม บริการหอพักของวิทยาลัย ปลอดภัย มีอาจารย์ดูแล ห้องพัก 1 ห้องต่อนักศึกษา 2-4 คน สะดวกสบาย มีห้องน้ำในตัว