HOME > About NMC > กรรมการสภาวิทยาลัย
 
 
 
ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์
นายกสภาวิทยาลัยนครราชสีมา
 
     
 
ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร
อุปนายกสภาวิทยาลัยนครราชสีมา
 
     
ดร.ชนากานต์ ยืนยง
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้รับใบอนุญาต
ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตรจารย์ ดร.วิชาญ สาคุณ
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
ศ.(พิเศษ)ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นพ.ภูวิวรรธน์ ไชยศิริภูมิ
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
อาจารย์ศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตรจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตรจารย์บัญชา วิทยอนันต์
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์