HOME > LIVE & LEARN @ NMC
 
    [ เรียนสบาย ได้คุณภาพ ]
 
คณาจารย์ผลงานระดับชาติ
  NMC คัดเลือกอาจารย์อย่างพิถีพิถัน ประกอบด้วยอดีตผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐ ระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือเอก และจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริการ และอังกฤษ มีผลงานวิจัยระดับชาติ
 
MOU กับสถานประกอบการชั้นนำ
  NMC ทำบันทึกความเข้าใจกับฌรงพยาบาล, โรงแรม, และบริษัทวิจัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ เพื่อร่วมกันจัดการศึกษา นักศึกษามีโอกาสฝึกประสบการณ์ และเรียนรู้โดยตรงจากพนักงานระดับหัวหน้างาน หรือเจ้าของกิจการตัวจริง
 
ระบบทวิภาคี และฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการณ์
  สำหรับการเรียนภาคปกติ
นักศึกษาภาคปกติเรียนปีละ 2 ภาคเรียน และ 1 ภาคฤดูร้อน และได้เรียนรู้โดยตรงจากผู้ประกอบการ ทั้งจากการศึกษาดูงานทุกปีการศึกษา และการฝึกงานในสถานประกอบการชั้นนำทั่วประเทศ
 
เรียนแบบ BLOCK COURSE
  สำหรับการเรียนภาคสมทบ
วิทยาลัยเอื้อให้นักศึกษาภาคสมทบได้บริหารเวลาได้ง่าย โดยการเรียนแบบ BLOCK COURSE ที่ยังคงคุณภาพการสอนและความรู้ที่ได้รับ แต่สามารถเรียนจบได้ไม่ยากในเวลาที่กำหนด พร้อมที่จะใช้ความรู้ในการพัฒนางานและตำแหน่งหน้าที่
 
การเทียบโอนหน่วยกิต / ประสบการณ์
  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รับผู้เรียนจบอาชีวะ ปวช. เรียนต่อปริญญาตรีได้ทันที่โดยสมารถจบได้ภายใน 4 ปี ส่วนผู้ที่เรียนจบ ปวส. มา สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้สูงสุดตามที่หลักสูตรกำหนด
 
นักศึกษาผลงานระดับชาติ
  นศ. ของ NMC ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, และชมเชยอย่างต่อเนื่อง เพราะจำนวนนักศึกษาที่ไม่มากจนเกินไป ทำให้นักศึกษาใกล้ชิดกับอาจารย์ และมีโอกาสฝึกฝนกับอุปกรณ์การเรียนได้มาก

ระบบ SUPPORT ช่วยผู้เรียนเมื่อประสบปัญหา
 
  • NMC มีระบบการเรียนที่ประเมินเก็บคะแนนผู้เรียนที่หลากหลาย โดยเฉพาะการสอนปฏิบัติย่อย และโปรเจ็ค คะแนนไม่ขึ้นอยู่กับการสอบปลายภาคแต่เพียงอย่างเดียว ผู้เรียนระดับปานกลางแต่มุ่งมั่นและขยัน สามารถศึกษาจบได้ไม่ยากในเวลาที่กำหนด
  • NMC มีระบบติดตามช่วยเหลือผู้เรียน ที่ผู้เรียนสามารถติดตามผลคะแนนสอบย่อย และตรวจสอบการมาเรียนของตนได้ทุกเวลาจากเว็บไซต์ของวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมที่จะช่วยเหลือให้คำปรึกษา ผู้เรียนที่มีพื้นฐานไม่ดี เพิ่มความเข้าใจและเรียนได้อย่างมั่นใจ มีความสุข
  • NMC มีศูนย์เพื่อใจวัยทีน (วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา) และสำนักติดตามช่วยเหลือผู้เรียน (วิทยาคารกรุงเทพฯ) จัดกิจกรรมแนะแนว, งานพิเศษ และการรณรงค์ที่เป็นประโยชน์มากมาย