HOME > LEARNING CAMP
 
    [ เต็มที่กับชีวิตนักศึกษา LEARNING CAMP]
  แห่งเดียวกับนวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ NMC ตระหนักว่าคุณภาพของนักศึกษาจะเกิดมีขึ้นได้ ต้องผ่านกระบวนการเรียนที่เน้นฝึกคิด ฝึกทำ จึงออกแบบกระบวนการเรียนใหม่ทั้งหมด นักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Learning Camp ที่จะได้นำประสบการณ์ที่เรียนผ่านมา รวมทั้งผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้จากวิชาในภาคเรียนนั้นๆ ไปปฏิบัติจริงในชุมชน และเก็บข้อมูลเพื่อนำกลับมาเรียนและวิเคราะห์เพิ่มเติมในชั้นเรียน นักศึกษาจึงมีโอกาสเชื่อมโยงความรู้กับชีวิตจริงและเห็นประโยชน์ของวิชาชีพของตนเอง ผู้เรียนสนุกกับชีวิตที่คิดว่ายาก ทั้งยังได้ปลูกฝังความเสียสละฝึกทักษะที่จำเป็นในการติดต่อประสานงานติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆ มีความพร้อมที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพของตนในอนาคต