HOME > About NMC > ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบความสามารถพิเศษ  [ 23 ม.ค. 67 ]
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบแฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio )  [ 09 ธ.ค. 66 ]
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบโควตาเรียนดี (รอบ 1)  [ 11 ต.ค. 66 ]
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรง(รอบ3)  [ 05 พ.ค. 66 ]
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรง และรอบรับตรง(รอบ2)  [ 07 เม.ย. 66 ]
ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธีทำบุญคณะสหเวชศาสตร์ และกิจกรรมไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโชคชัย  [ 07 มี.ค. 66 ]
ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 16  [ 01 มี.ค. 66 ]
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตา และโควตาทุนเรียนดี  [ 04 ก.พ. 66 ]
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตาความสามารถพิเศษ  [ 06 ม.ค. 66 ]
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบแฟ้มสะสมผลงาน  [ 08 ธ.ค. 65 ]
ดูข่าวทั้งหมด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566  [ 21 มี.ค. 67 ]
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566  [ 19 มี.ค. 67 ]
ตารางาสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.3/2566)  [ 06 ก.พ. 67 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566  [ 25 ม.ค. 67 ]
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 19 มกราคม 2567  [ 19 ธ.ค. 66 ]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (BC.2/2566)  [ 01 ธ.ค. 66 ]
ตารางสอบระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (BC.2/2566)  [ 13 พ.ย. 66 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  [ 02 พ.ย. 66 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2566  [ 04 ก.ย. 66 ]
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ)  [ 03 ส.ค. 66 ]
ดูข่าวทั้งหมด
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4 - 15 มีนาคม 2567  [ 26 ก.พ. 67 ]
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2566  [ 05 ต.ค. 66 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  [ 05 ต.ค. 66 ]
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2566  [ 03 ส.ค. 66 ]
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  [ 03 ส.ค. 66 ]
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565  [ 08 มี.ค. 66 ]
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565  [ 05 ม.ค. 66 ]
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 15 ต.ค. 65 ]
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 10 ส.ค. 65 ]
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 19 พ.ค. 65 ]
ดูข่าวทั้งหมด
ประกาศ ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินสามารถเข้าไปลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานผ่านช่องทาง กยศ.Connect (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ที่ยังไม่เคยกู้ยืม) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง 31 ก.ค. 2565 ปีการศึกษา2565  [ 08 เม.ย. 65 ]
ประกาศ แจ้งนักศึกษาผู้กู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกชั้นปีเข่าร่วมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2560  [ 18 ต.ค. 60 ]
ประกาศ การเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2560  [ 18 ต.ค. 60 ]
ตารางสอบกลางภาค และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560  [ 29 ก.ค. 60 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์ให้นักศึกษากองทุนฯ ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560  [ 22 มิ.ย. 60 ]
นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์กองทุนฯ  [ 17 มิ.ย. 60 ]
ธนาคารกรุงไทยจะมาให้บริการสำหรับการเปิดบัญชีใหม่ ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนรายใหม่ที่ประสงค์จะเปิดบัญชี  [ 17 มิ.ย. 60 ]
แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปีให้มาบันทึก “คำยืนยันขอกู้ยืมเงิน” ในระบบ e-Studentloan  [ 04 พ.ย. 59 ]
กำหนดการส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน กยศ. นักศึกษารายเก่า – รายใหม่  [ 11 ส.ค. 59 ]
ดูข่าวทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคลากร ในตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ  [ 24 ต.ค. 66 ]
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคลากร ในตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์  [ 03 ส.ค. 66 ]
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคลากร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา  [ 16 ก.พ. 66 ]
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคลากร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทำตัดต่อวิดีโอและกราฟิกแอนิเมชัน จำนวน 1 อัตรา  [ 14 ม.ค. 66 ]
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  [ 30 ส.ค. 61 ]
ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประจำคณะเทคนิคการแพทย์  [ 26 ก.ค. 61 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ประจำ คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา จำนวน 3 อัตรา  [ 24 ส.ค. 60 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สังกัดสำนักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา  [ 19 ก.ค. 60 ]
ดูข่าวทั้งหมด
 
 
 
เรื่อง   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบความสามารถพิเศษ

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบความสามารถพิเศษรายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกรอบความสามารถพิเศษ [ Download ]

กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ [ Download ]

ยืนยันรับสิทธิ์รอบความสามารถพิเศษ [ Click ]


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 23 ม.ค. 67 ]   
เรื่อง   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบแฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio )

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบแฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio )รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกรอบแฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) [ Download ]

กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ [ Download ]

ยืนยันรับสิทธิ์รอบแฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio ) [ Click ]


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 09 ธ.ค. 66 ]   
เรื่อง   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบโควตาเรียนดี (รอบ 1)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบโควตาเรียนดี (รอบ 1)รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกโควตาเรียนดี (รอบ 1) [ Download ]

กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ [ Download ]

ยืนยันรับสิทธิ์โควตาเรียนดี (รอบ 1) [ Click ]


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 11 ต.ค. 66 ]   
เรื่อง   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรง(รอบ3)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรง(รอบ3)รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกโควตา รอบรับตรง(รอบ3) [ Download ]

กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ [ Download ]

ยืนยันรับสิทธิ์โควตา รอบรับตรง (รอบ3) [ Click ]


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 05 พ.ค. 66 ]   
เรื่อง   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรง และรอบรับตรง(รอบ2)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรง และรอบรับตรง(รอบ2)รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกโควตา รอบรับตรง [ Download ]

รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกโควตา รอบรับตรง(รอบ2) [ Download ]

กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ [ Download ]

ยืนยันรับสิทธิ์โควตา รอบรับตรง [ Click ]

ยืนยันรับสิทธิ์โควตา รอบรับตรง (รอบ2) [ Click ]


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 07 เม.ย. 66 ]   
เรื่อง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธีทำบุญคณะสหเวชศาสตร์ และกิจกรรมไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโชคชัย
พิธีทำบุญคณะสหเวชศาสตร์ และกิจกรรมไหว้ครูแพทย์แผนไทย
กำหนดการ

Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 07 มี.ค. 66 ]   
เรื่อง   ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 16

Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 01 มี.ค. 66 ]   
เรื่อง   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตา และโควตาทุนเรียนดี

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตา และโควตาทุนเรียนดีรายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกรอบโควตา และโควตาทุนเรียนดี [ Download ]

กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ [ Download ]

ยืนยันรับสิทธิ์รอบโควตา [ Click ]

ยืนยันรับสิทธิ์โควตาทุนเรียนดี [ Click ]
Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 04 ก.พ. 66 ]   
เรื่อง   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตาความสามารถพิเศษ

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตาความสามารถพิเศษรายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกรอบโควตาความสามารถพิเศษ [ Download ]

กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ [ Download ]

ยืนยันรับสิทธิ์รอบโควตาความสามารถพิเศษ [ Click ]
Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 06 ม.ค. 66 ]   
เรื่อง   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบแฟ้มสะสมผลงาน

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบแฟ้มสะสมผลงานรายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกรอบแฟ้มสะสมผลงาน [ Download ]

กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ [ Download ]

ยืนยันรับสิทธิ์รอบแฟ้มสะสมผลงาน [ Click ]
Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 08 ธ.ค. 65 ]   
เรื่อง   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 21 มี.ค. 67 ]   
เรื่อง   ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 19 มี.ค. 67 ]   
เรื่อง   ตารางาสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.3/2566)

ตารางาสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ (BC.3/2566)


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 06 ก.พ. 67 ]   
เรื่อง   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 25 ม.ค. 67 ]   
เรื่อง   ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 19 มกราคม 2567

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 19 มกราคม 2567รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ [ Download ]

ตารางสอบกลางภาค [ Download ]


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 19 ธ.ค. 66 ]   
เรื่อง   ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (BC.2/2566)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกรณีพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (BC.2/2566)


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 01 ธ.ค. 66 ]   
เรื่อง   ตารางสอบระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (BC.2/2566)

ตารางสอบระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (BC.2/2566)


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 13 พ.ย. 66 ]   
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 02 พ.ย. 66 ]   
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2566


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 04 ก.ย. 66 ]   
เรื่อง   ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ)

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ)


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 03 ส.ค. 66 ]   
เรื่อง   ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4 - 15 มีนาคม 2567

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4 - 15 มีนาคม 2567รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ [ Download ]

ตารางสอบปลายภาค [ Download ]


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 26 ก.พ. 67 ]   
เรื่อง   ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2566

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2566


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 05 ต.ค. 66 ]   
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 05 ต.ค. 66 ]   
เรื่อง   ตารางสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2566

ประกาศ ตารางสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2566


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 03 ส.ค. 66 ]   
เรื่อง   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 03 ส.ค. 66 ]   
เรื่อง   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [ Download ]

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [ Download ]


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 08 มี.ค. 66 ]   
เรื่อง   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [ Download ]

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [ Download ]


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 05 ม.ค. 66 ]   
เรื่อง   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ Download ]

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ Download ]


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 15 ต.ค. 65 ]   
เรื่อง   ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ Download ]

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ Download ]


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 10 ส.ค. 65 ]   
เรื่อง   กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่องกำหนดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 19 พ.ค. 65 ]   
เรื่อง   ประกาศ ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินสามารถเข้าไปลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานผ่านช่องทาง กยศ.Connect (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ที่ยังไม่เคยกู้ยืม) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง 31 ก.ค. 2565 ปีการศึกษา2565

ประกาศ จากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินสามารถเข้าไปลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานผ่านช่องทาง กยศ.Connect (สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ที่ยังไม่เคยกู้ยืม) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง 31 ก.ค. 2565 ขั้นตอนการกู้ยืมรอฟังประกาศอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 094-8654394
FB. กองทุน กยศ. วิทยาลัยนครราชสีมา

การลงทะเบียนใช้งาน กยศ. Connect [ เข้าดู Youtube ]
Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 08 เม.ย. 65 ]   
เรื่อง   ประกาศ แจ้งนักศึกษาผู้กู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกชั้นปีเข่าร่วมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศ แจ้งนักศึกษาผู้กู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในวันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมลำตะคอง เวลา 08.00 – 12.00 น. ทางงานกองทุนเพื่อการศึกษาได้จัดการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของการกู้ยืม ให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข่าร่วมกิจกรรมในวันเวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

เพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง และ มีผลต่อการกู้ยืมในปีต่อไป

(**ยกเว้นปี 4 ที่ต้องไปฝึกงาน**)


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 18 ต.ค. 60 ]   
เรื่อง   ประกาศ การเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2560

ประกาศ การเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 สถานที่ อ.ปากช่อง อ. วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 สถานที่ อ.อุทุมพรพิสัย อ.ขุขันธ์ อ.กันทรารมย์ อ.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 18 ต.ค. 60 ]   
เรื่อง   ตารางสอบกลางภาค และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560
ตารางสอบกลางภาค และรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 29 ก.ค. 60 ]   
เรื่อง   แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์ให้นักศึกษากองทุนฯ ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี เปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์ให้นักศึกษากองทุนฯ ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 104 A ชั้น 1
Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 22 มิ.ย. 60 ]   
เรื่อง   นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์กองทุนฯ
จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปี ให้มาสัมภาษณ์กองทุนฯ ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 104 A ชั้น 1
Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 17 มิ.ย. 60 ]   
เรื่อง   ธนาคารกรุงไทยจะมาให้บริการสำหรับการเปิดบัญชีใหม่ ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนรายใหม่ที่ประสงค์จะเปิดบัญชี
จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ทางธนาคารกรุงไทยจะมาให้บริการสำหรับการเปิดบัญชีใหม่ ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนรายใหม่ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีให้นำ //สำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้าน//มาเพื่อเปิดบัญชี ในเวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 104A ชั้น 1
Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 17 มิ.ย. 60 ]   
เรื่อง   แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปีให้มาบันทึก “คำยืนยันขอกู้ยืมเงิน” ในระบบ e-Studentloan

จากงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา แจ้งนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกชั้นปีให้มาบันทึก “คำยืนยันขอกู้ยืมเงิน” ในระบบ e-Studentloan ได้ที่งานกองทุนฯ ห้องอำนวยการ ชั้น 1 ตั้งแต่ วันนี้ – 20 พ.ย. 59 และบันทึกค่าเล่าเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. – 25 ธ.ค. 59 เท่านั้น


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 04 พ.ย. 59 ]   
เรื่อง   กำหนดการส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน กยศ. นักศึกษารายเก่า – รายใหม่

ประกาศ

กำหนดการ

กิจกรรม

วัน พุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ทุกคน ส่งเอกสารขอกู้ยืมเงิน

วัน เสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2559

งานกองทุนฯ จะทำการสัมภาษณ์ นักศึกษาเก่า และนักศึกษาใหม่ที่ยืนแบบคำขอกู้เรียบร้อยแล้ว

 

 

ประกาศ

นักศึกษารายเก่า ชั้นปีที่ 2-4 ทำการบันทึกกรอบวงเงินประจำปี 2559
ภาคเรียนที่ 1 (ปริ้นใบลงทะเบียน)

  1. นักศึกษารหัส 56 บันทึกกรอบวงเงิน    วัน อังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559
  2. นักศึกษารหัส 57 บันทึกกรอบวงเงิน    วัน พุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559
  3. นักศึกษารหัส 58 บันทึกกรอบวงเงิน    วัน พฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559

 วัน ที่ 26 – 27 สิงหาคม 2559

นักศึกษารายเก่า – รายใหม่ ชั้นปีที่ 1 ( ปริ้นสัญญาการกู้ยืมเงิน )

 วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559
  (เวลา 09.00 – 10.00 น.)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายใหม่ ทำการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ที่วิทยาลัยนครราสีมา)

  1. สำเนาบัตรประชาชน  2 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  2 ฉบับ

 วัน อาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.

วันที่ 7 – 8 กันยายน 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 1   -  ปริ้นใบลงทะเบียน
-  บันทึกกรอบวงเงิน


Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 11 ส.ค. 59 ]   
เรื่อง   ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคลากร ในตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

รับสมัครบุคลากร ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง ประจำสำนักวิทยาศาสตร์และศึกษาทั่วไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ [ Click ]


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 24 ต.ค. 66 ]   
เรื่อง   ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคลากร ในตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์

ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคลากร ในตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 03 ส.ค. 66 ]   
เรื่อง   ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคลากร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครบุคลากร 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคลากร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) คุณวุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Excel , MS. Word

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่งานบุคคล สำนักอธิการบดี วิทยาลัยนครราชสีมา ชั้น 8 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 16 ก.พ. 66 ]   
เรื่อง   ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคลากร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทำตัดต่อวิดีโอและกราฟิกแอนิเมชัน จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครบุคลากร 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทำตัดต่อวิดีโอและกราฟิกแอนิเมชัน

ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคลากร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทำตัดต่อวิดีโอและกราฟิกแอนิเมชัน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทำตัดต่อวิดีโอและกราฟิกแอนิเมชัน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) คุณวุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่งานบุคคล สำนักอธิการบดี วิทยาลัยนครราชสีมา ชั้น 8 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ


Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 14 ม.ค. 66 ]   
เรื่อง   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 30 ส.ค. 61 ]   
เรื่อง   ประกาศรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประจำคณะเทคนิคการแพทย์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ


1. จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (หากสำเร็จการศึกษาในสาขาเทคนิคการแพทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน พอใช้
2. มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการสื่อสารได้ดี
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี

Download File    File Not Found!!    สร้างเมื่อ   [ 26 ก.ค. 61 ]   
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ประจำ คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา จำนวน 3 อัตรา
คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาจารย์ประจำ วิทยาลัยนครราชสีมา จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 24 ส.ค. 60 ]   
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สังกัดสำนักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา
สำนักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สังกัดสำนักวิทยบริการ วิทยาลัยนครราชสีมา
Download File    Click Here     สร้างเมื่อ   [ 19 ก.ค. 60 ]