HOME > About NMC > สาส์นอธิการบดี
 
สาส์นจากอธิการบดีวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
อธิการบดี
          วิทยาลัยนครราชสีมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเดียวกับจังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสถาบันที่มีอัตลักษณ์และเน้นด้านสุขภาพและบริการ ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป ซึ่งในการดำเนินงานนั้น วิทยาลัยยึดหลักเกณฑ์กฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ และนโยบายของกรรมการสภาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิทยาลัยให้มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยความปรารถนาดีจากอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
อธิการบดี
๙ ตุลาคม ๒๕๕๙