Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
  เกี่ยวกับวิทยาลัย
   ที่ตั้ง
   เกี่ยวกับวิทยาลัย
   โครงสร้างการบริหาร
   กรรมการสภาวิทยาลัย
   คณะผู้บริหาร
   สาส์นนายกสภา
   สาส์นอธิการบดี
   หลักสูตรที่เปิดสอน
 
หลักสูตรผ่านการรับรอง / รับทราบ จาก สกอ.
  ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากสถาบัน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อย่างถูกต้อง
การจัดการ การตลาด การจัดการโลจิสติกส
การบัญชี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต
นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื่อง)
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การโรงแรมและการท่องเที่ยว การแพทย์แผนจีน
 
 
  ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากสถาบัน และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) อย่างถูกต้อง
ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท / ป.บัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ
  การจัดการ
  หลักสูตรปี47
  หลักสูตรปรับปรุงปี52
  หลักสูตรปรับปรุงย่อยปี53
  การบัญชี
  หลักสูตรปี47
  หลักสูตรปรับปรุงย่อยปี53
  การตลาด
  หลักสูตรปี47
  หลักสูตรปรับปรุงปี52
  หลักสูตรปรับปรุงย่อยปี53
  โลจิสติกส์
  หลักสูตรปี49
  หลักสูตรปรับปรุงย่อยปี53
 
คณะสารสนเทศศาสตร์
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  หลักสูตรปี47
  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  หลักสูตรปี47
  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  หลักสูตรปี48
  หลักสูตรปรับปรุงย่อยปี53
  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต
  หลักสูตรปี49
  หลักสูตรปรับปรุงย่อยปี54
 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  วิทยาศาสตร์การแพทย์
  หลักสูตรปี52
  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
  หลักสูตรปี52
คณะนิติศาสตร์
  สาขานิติศาสตร์
  หลักสูตรปี47
  หลักสูตรปรับปรุงปี55
  สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรปี49
  หลักสูตรปรับปรุงปี54
 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  การโรงแรมและการท่องเที่ยว
  หลักสูตรปี48
  หลักสูตรปรับปรุงปี50
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
  สาธารณสุขศาสตร์
  หลักสูตรปี49
  หลักสูตรปรับปรุงย่อยปี53
  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  หลักสูตรปี51
  หลักสูตรปรับปรุงย่อยปี53
  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  หลักสูตรปี51
  หลักสูตรปรับปรุงย่อยปี53
  วิทย์กีฬาและการออกกำลังกาย
  หลักสูตรปี49
  หลักสูตรปรับปรุงย่อยปี53
  เทคโนโลยีสุขภาพ
  หลักสูตรปี54
 
คณะเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตรปี51
 
  MBA
  หลักสูตรปี49
  หลักสูตรปรับปรุงปี52
  หลักสูตรปรับปรุงปี54
  หลักสูตรปรับปรุงปี58
   
  MPH
  หลักสูตรปี51
  หลักสูตรปรับปรุงย่อยปี53
   
  M.Ed
  หลักสูตรปี52
   
  ป.บัณฑิต
  หลักสูตรปี50(1)
  หลักสูตรปี50(2)
  หลักสูตรปรับปรุงปี53(1)
  หลักสูตรปรับปรุงปี53(2)
   
   
     
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 การศึกษาออนไลน์
 สมัครบริการ E-mail วิทยาลัย
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 สาธารณสุขศาสตร์
 การแพทย์แผนจีน
 เทคนิคการแพทย์
 วิทยาศาสตร์การแพทย์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ติดต่อสอบถาม
 ที่ตั้งวิทยาลัย
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สาส์นนายกสภา
 สาส์นอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
Untitled Document