Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
  เกี่ยวกับวิทยาลัย
   ที่ตั้ง
   เกี่ยวกับวิทยาลัย
   โครงสร้างการบริหาร
   กรรมการสภาวิทยาลัย
   คณะผู้บริหาร
   สาส์นนายกสภา
   สาส์นอธิการบดี
   หลักสูตรที่เปิดสอน
   เอกสารรับรองหลักสูตร
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
  8 คณะ 16 สาขาวิชา   6 หลักสูตร   3 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
  1 หลักสูตร        
 
ระดับปริญญาตรี 8 คณะ 16 สาขาวิชา
คณะ สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจ บัญชีบัณฑิต 4 ปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 4 ปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 4 ปี

คณะสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 4 ปี

คณะนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) 4 ปี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 4 ปี

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 5 ปี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 5 ปี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) 5 ปี

คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย) 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 4 ปี

คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 4 ปี

คณะการแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (การแพทย์แผนจีน) 6 ปี

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม) 4 ปี

   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 หลักสูตร
     หลักสูตร (สาขาวิชา)
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

   
ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร
     หลักสูตร (สาขาวิชา)
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาระบบการบริการปฐมภูมิ)
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสร้างเสริมสุขภาพ)

   
ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร
     หลักสูตร (สาขาวิชา)
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) **
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต **
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต **

   
 
หมายเหตุ :  ** หมายถึง หลักสูตรใหม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาให้การรับทราบของหลักสูตร
   
 
 
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 การศึกษาออนไลน์
 สมัครบริการ E-mail วิทยาลัย
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจ
 สารสนเทศศาสตร์
 นิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 การแพทย์แผนจีน
 เทคนิคการแพทย์
 วิทยาศาสตร์การแพทย์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ที่ตั้ง
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สาส์นนายกสภา
 สาส์นอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
Untitled Document