Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
  เกี่ยวกับวิทยาลัย
   ที่ตั้ง
   เกี่ยวกับวิทยาลัย
   โครงสร้างการบริหาร
   กรรมการสภาวิทยาลัย
   คณะผู้บริหาร
   สาส์นนายกสภา
   สาส์นอธิการบดี
   หลักสูตรที่เปิดสอน
  วิทยาลัยนครราชสีมา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 บนเนื้อที่ กว่า 20 ไร่ ณ บริเวณตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ซึ่งพระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) และนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยท่านอาจารย์ ดร.ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาต

วิทยาลัยนครราชสีมา เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการ ทักษะความชำนาญทางวิชาชีพ ที่มีศักยภาพและมีคุณค่าต่อสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยใช้ชื่อ อันเป็นมงคลว่า วิทยาลัยนครราชสีมา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย โดยขยายเนื้อที่มากกว่า 100 ไร่ ณ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
     
ชื่อภาษาไทย  :  วิทยาลัยนครราชสีมา (วนม.)
ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Nakhonratchasima College (NMC)
     
สีประจำสถาบัน     
น้ำเงิน  :  ความมั่นคง หนักแน่น เป็นสีที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ชมพู  :  ความอ่อนโยน ความสว่างและความรักในสถานศึกษาของตน
    สีประจำวิทยาลัย คือสีน้ำเงิน และสีชมพู จึงมีความหมายถึงความมั่นคง อ่อนโยน รักในสถานศึกษาของตนและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
     
สัญลักษณ์ประจำสถาบัน  :
       ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยนครราชสีมา มีลักษณะเป็นตรารูปวงกลม มีชื่อวิทยาลัยนครราชสีมาเป็นภาษาไทยสีขาวด้านบนและ Nakhonratchasima College ภาษาอังกฤษสีขาวด้านล่างของวงกลมสีน้ำเงินทึบซึ่งมีเส้นรอบวงสีเหลืองอ่อน โดยภายในวงกลมมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีน้ำเงินทึบซ้อนอยู่บนรูปโลกที่เป็นลายเส้นสีน้ำเงิน และมีรูปหนังสือสีขาวอยู่ด้านล่าง ด้านหน้าสุดมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ nmc ตัวพิมพ์เล็กเป็นสัญลักษณ์ของตัวย่อชื่อ Nakhonratchasima College โดยอักษร n, c เป็นสีชมพูเข้ม และอักษร m เป็นสีชมพูอ่อน
     นับตั้งแต่การก่อตั้งวิทยาลัยนครราชสีมาเป็นต้นมา วิทยาลัยนครราชสีมาได้ปฏิบัติพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ ได้ประกอบสัมมาชีพรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างมีคุณภาพ และประกอบด้วยคุณธรรม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคณาจารย์และผู้บริหารสถาบันเป็นอย่างยิ่ง
     ลูกโลก หมายถึง ความเป็นสากล
     หนังสือ หมายถึง แหล่งความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ
     ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์วิทยาลัยนครราชสีมาจึงหมายความถึง สถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่มุ่งจัดการการศึกษาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสู่ความเป็นสากล ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการดำเนินชีวิต มีพลังในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง มีความกล้าในการสร้างสรรค์และนำสังคมเพื่อความสำเร็จและเกียรติยศ
[ Download]
     
ดอกไม้ประจำสถาบัน  :
  ดอกอินทนิล
     อินทนิล หรือ อินทนิลน้ำ เป็นไม้ยืนต้น เป็นพรรณไม้ที่พบขึ้นทั่วไปตามที่ราบลุ่มและบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ลำห้วย ในป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดงดิบทั่วทุกภาค จะพบมากในป่าดงดิบภาคใต้ มีดอกสีม่วง สวยงาม มีชื่อในแต่ละท้องถิ่นต่าง ๆ กัน เช่น ตะแบกอินเดีย ฉ่องมู ซอง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) บาเอ (ปัตตานี) บางอบะซา (ยะลา นราธิวาส มาเลเซีย) อินทนิล (ภาคกลาง ภาคใต้) ตะแบกดำ (กรุงเทพฯ)
     
ปรัชญา (Philosophy)  :  เรียนรู้ สร้างสรรค์ พัฒนา นำคุณค่าบัณฑิตสู่สังคม
วิสัยทัศน์ (Vision)  :  สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านสุขภาพและบริการ
พันธกิจ (Missions)  :  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และทักษะที่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 2. พัฒนาสถาบันให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 3. สร้างองค์ความรู้ใหม่ ถ่ายโอนความรู้และบริการสังคม
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อัตลักษณ์  :  "บัณฑิตนักปฏิบัติและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์"
เอกลักษณ์  :  "สถาบันชั้นนำด้านสุขภาพและบริการเพื่อท้องถิ่น"
     
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 การศึกษาออนไลน์
 สมัครบริการ E-mail วิทยาลัย
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 สาธารณสุขศาสตร์
 การแพทย์แผนจีน
 เทคนิคการแพทย์
 วิทยาศาสตร์การแพทย์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ติดต่อสอบถาม
 ที่ตั้งวิทยาลัย
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สาส์นนายกสภา
 สาส์นอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
Untitled Document