Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
  เกี่ยวกับวิทยาลัย
   ที่ตั้ง
   เกี่ยวกับวิทยาลัย
   โครงสร้างการบริหาร
   กรรมการสภาวิทยาลัย
   คณะผู้บริหาร
   สาส์นนายกสภา
   สาส์นอธิการบดี
   หลักสูตรที่เปิดสอน
   เอกสารรับรองหลักสูตร
  คณะผู้บริหารวิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
อธิการบดี
 
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
     
อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา พิลาบุตร
คณบดีคณะสารสนเทศศาสตร์
     
อาจารย์พิชชานาถ เงินดี
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
รศ.(พิเศษ) ดร.กฤษฎา วัฒนศักดิ์
คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
อาจารย์สุธิดา พื้นแสน
รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ บุญเจริญ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
อาจารย์ ดร.สราวุธ สายจันมา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
นางวิไลลักษณ์ เชาว์พลกรัง
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
     
อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
อาจารย์ ดร.สราวุธ สายจันมา
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
อาจารย์สุภาพร ชินสมพล
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา ทศตา
ผู้อำนวยการสำนักแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา พิลาบุตร
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
     
อาจารย์ ดร.จันทร์ ติยะวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง
เลขานุการสภาวิทยาลัย
 
     
     
     
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 การศึกษาออนไลน์
 สมัครบริการ E-mail วิทยาลัย
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจ
 สารสนเทศศาสตร์
 นิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
 การแพทย์แผนจีน
 เทคนิคการแพทย์
 วิทยาศาสตร์การแพทย์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ที่ตั้ง
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สาส์นนายกสภา
 สาส์นอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
Untitled Document