กิจกรรม : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2561 (5th NMCCON 2018)

รายละเอียดกิจกรรม :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ.2561 (5th NMCCON 2018) "วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน" วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา