Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
กิจกรรม : พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ณ โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมา (วนม.) ประจำปีการศึกษา 2565-2566 โดยมี ดร.ชนากานต์ ยืนยงผู้รับใบอนุญาต รศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมต้อนรับ

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมา (วนม.) ประจำปีการศึกษา 2565-2566 จำนวน 707 ราย วิทยาลัยนครราชสีมาดำเนินการตามภารกิจมาเป็นปีที่ 20 โดยเปิดสอนรวมทั้งสิ้น 22 หลักสูตร ในระดับปริญญาโท จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู ในระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คณะ (15 หลักสูตร) ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์

สำหรับปีการศึกษา 2565-2566 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรทั้งสิ้น 707 ราย ประกอบด้วย มหาบัณฑิต จำนวน 232 ราย ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 158 ราย และบัณฑิต จำนวน 317 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเกียรตินิยมอันดับสอง เข้ารับเหรียญ จำนวน 47 ราย


 
 
Untitled Document